Banner Exchange by Chaonet.com ศูนย์รวม แลกเปลี่ยน แบนเนอร์ ฟรีโบนัส 100,000 คะแนนเมื่อสมัคร
เงื่อนไขการใช้งาน

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ให้บริการกับเว็บไซต์ ทั่วไป ในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ จึงขอให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านได้อ่านข้อกำหนดนี้ และทำความเข้าใจโดยละเอียด

การใช้บริการของ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

1. เว็บไซต์ที่ขอใช้บริการจะต้องไม่มี เนื้อหา หรือ ภาพ ที่สื่อให้เข้าใจไปในทาง ลามกอนาจาร การพนัน ความรุนแรง ที่ไม่เหมาะกับเยาวชน เช่น sex chat, บริการ 1900 ประเภทที่ไม่เหมาะสม ขายสินค้าต้องห้าม, หลอกลวงผู้บริโภค บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ มีลิ้งค์เชื่อโยง ไปยังเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังกล่าว

2. แบนเนอร์ มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กับเยาวชน เช่นมีภาพ ที่สื่อให้เข้าใจไปในทาง ลามกอนาจาร มีข้อความเชิญชวน ที่ส่อในการหลอกลวงผู้บริโภค

3. ผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งโค๊ด ลงในหน้าเว็บไซต์ที่มี URL ตรงกับ ที่สมัครไว้เท่านั้น และไม่ปิดบังโลโก้หรือข้อความของ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของป้ายแบนเนอร์ ด้วยวิธีใดใด

4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ pop up ไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆ ที่ไม่ใช่การ คลิ๊กแบนเนอร์ตามปกติ ไปยังหน้าเว็บ ที่มีการนับสถิติของผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่น pop up หน้าเว็บที่มีการนับสถิติของตนเอง

5. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ แทรกโค้ด ของศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ลงในอีเมล์ที่ส่งไปยังผู้อื่น ในรูปแบบ HTML

6. ในกรณีที่มีการแบ่งเฟรมหลายช่อง ให้ผู้ใช้บริการเลือกติดโค้ด ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ในช่องเฟรมใดช่องหนึ่งเท่านั้น

7. ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต จะนับสถิติให้แก่เว็บที่มีโดเมนตรงกับที่สมัครเท่านั้น และไม่ได้ถูกเรียกผ่านเฟรมจากโดเมนอื่น

8. หากตรวจพบว่ามีความพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลสถิติของตนเองหรือผู้อื่น ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ที่กระทำการดังกล่าว

9. ห้ามติดตั้งปลั้กอินพิเศษ แล้วทำให้เกิดการเรียกไปยังหน้าเว็บที่ติดโค๊ดแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ของ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต โดยไม่ได้เรียกตามที่อยู่ของเว็บไซต์ที่สมัคร หรือ ติดโค๊ดแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ของ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ลงในหน้าเว็บที่ไม่มีเนื้อหาอื่นใด

10. สมาชิกทั่วไป ที่สมัครแล้วไม่ใช้งาน (ไม่นำโค้ดไปใส่ในหน้าเว็บไซต์ตนเอง) ภายใน 15 วัน ระบบจะลบออกอัตโนมัติ และ เก็บเป็นรายชื่อ blacklist ที่ไม่สามารถใช้งานได้อีก

11. ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลหรือสถิติต่างๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น กระแสไฟฟ้าตก, อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, อุปกรณ์เก็บข้อมูลสูญเสีย, เส้นทางการสื่อสาร มีความขัดข้อง หรือภัยธรรมชาติ อื่นใด ที่ไม่อาจคาดเดาได้ อย่างไรก็ตาม ทาง ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต จะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถ้ามีการผิดปกติในการให้บริการ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต จะแก้ไข เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติ โดยเร็วที่สุด

12. ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต ให้บริการในการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ฟรี จะไม่รับผิดชอบ ต่อจำนวนคะแนน ของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น "ผู้ใช้บริการ" จะต้องตรวจสอบคะแนนของท่านเอง หากคะแนนท่านมีมากเกินไป โดยไม่ได้เกิดจากการปั่นคะแนนแล้ว ท่านจะต้องหาวิธีลดจำนวนการแสดง เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ ด้วยวิธีกำหนดวันและเวลา ในการแสดงป้ายได้

13. ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับตามข้อกำหนดนั้น

14. หากสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการนี้ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ชาวเน็ต สงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกการใช้งาน เว็บของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และชื่อโดเมนนั้นจะเก็บเป็นรายชื่อ blacklist ไม่สามารถ แลกเปลี่ยนแบนเนอร์ได้อีก